Disclaimer

De inhoud van de website heeft uitsluitend tot doel informatie te verschaffen over Verburg Advies. Ondanks het feit dat zorgvuldigheid is betracht bij de samenstelling van deze website kan het voorkomen dat de weergegeven informatie na verloop van tijd is achterhaald. Op geen enkele wijze mag deze informatie voorts worden geïnterpreteerd als enig juridisch of andersoortig advies. Wij verzoeken u om Verburg Advies geen vertrouwelijke of anderszins gevoelige informatie toe te zenden zonder dat u hierover vóóraf met ons heeft gesproken.