Eerdere projecten

Lekker Regionaal Product

Eind 2008 is door Economisch Impuls Zeeland en een aantal partners het initiatief genomen tot het netwerk “Lekker Zeeuws”. Lekker Zeeuws is vervolgens uitgegroeid tot een meerjarig project met financiële ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken en de provincies Zeeland en Noord Brabant. Onder de werktitel Lekker Regionaal Product werd geïnvesteerd in de verbreding en versterking van ‘Real Food’ en streekproducten in het bijzonder. Uitgangspunt daarbij was dat streekproducten niet alleen tegemoet komen aan het idee van verse, eerlijke producten aandacht voor de gehele keten van producent tot afnemer. Daarbij wordt zowel naar de locale bevolking als ook toeristen gekeken. Het project heeft uiteindelijk een levend en dynamisch netwerk opgeleverd van ondernemers die met elkaar krachtige Real Food ketens kunnen inrichten en exploiteren. Belangrijkste projectdoelstellingen waren:  Het vergroten van de naamsbekendheid van het Zeeuwse en Brabantse  regionale product in directe relatie tot 'de streek als product'; Het verbeteren van de toegankelijkheid van Zeeuwse en Brabantse  regionale producten voor alle gebruikers en afnemers en het centraal stellen van de beleving rondom de producten en de associatie met de streek.
Uit het project is in 2013 een regionaal streekkeurmerk ontstaan:  Zeker Zeeuws Streekproduct.

Samen Vitaal Ondernemen

Samen werken aan stimulering van de regionale economie.  Dit was de werktitel van het Samen Vitaal Ondernemen project van NV Economische Impuls Zeeland , Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland , de Zeeuwse gemeenten en ondernemersverenigingen en ondernemers in de verschillende regio’s. Samen Vitaal Ondernemen is in 2011 is gestart en ontstaan uit het Kernenprogramma  van MKB-Zeeland en Kamer van Kophandel Zuidwest Nederland.  Het project werd financieel gedragen door de subsidieregeling Actieplan Groei(AG), onderdeel van Operationeel Programma Zuid voor Zuid Nederland.De partners leggen hun prograama en intenties voor de samenwerking  vast in convenanten  met daarbij als belangrijk onderdeel de sociaal economische agenda waarin relevante economische thema’s zijn benoemd. Zoals regelgeving, lokale lasten voor ondernemers, veilig ondernemen, infrastructuur, ruimte voor bedrijven en economische leefbaarheid van de kleine kernen. Een gezamenlijke verkenning van de economische kansen en bedreigingen resulteert in prioritering van thema’s en projecten. De projecten zijn smart geformuleerd en leveren  op korte termijn en deels op langere termijn concreet en zichtbaar resultaat, hebben draagvlak  bij debetrokkenen organisaties vanuit het bedrijfsleven en vallen binnen de beleidsvoornemens  van gemeenten.

Download hiet het boekje Best Practices >>

Het Kernenprogramma

Van 2007 tot en met 2010 ben ik als projectleider betrokken geweest bij het Kernenprogramma van MKB-Zeeland en Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland (in 2010 is NV Economische Impuls bij dit project als partner betrokken) met de titel 'De focus op lokale belangenbehartiging, "Draagvlak en daadkracht".' Het Kernenprogramma was de voorloper van Samen Vitaal Ondernemen (zie lopende projecten)

Project Virtueel Platform Veere

In 2009 en 2010 heb ik als projectleider het project Pilot Virtueel Platform Veere gecoördineerd en begeleid. Het project was een samenwerkingsverband van Provincie Zeeland, Rabobank Walcheren/Noord-Beveland, Gemeente Veere, MKB-Zeeland, Kamer van Kophandel OnFederatie van Ondernemersverenigingen Veere en NV Economische Impuls Zeeland betrokken.

Zeeuwse Akkerparels

In 2010 is het project Zeeuwse Akkerparels van de Stichting Op Goede Gronden van start gegaan:

Met het inrichten van kleinschalige akkerbouwpercelen (Zeeuwse Akkerparels) die op traditionele manier bewerkt worden en het verbouwen van oude (verdwenen) gewassen wil de Stichting Op Goede Gronden een verbinding leggen tussen de cultuurhistorische kant van de landbouw en de waarde voor het landschap en toeristen. Met het project wordt tevens promotie gemaakt voor de duurzame teelt en productie van agrarische producten.

Projecten De Grijze Massa

Van  2007 tot en met maart 2010  is het Project De Grijze Massa 1 van de Stichting De Grijze Massa uitgevoerd.

Het project is een samenwerking van Stichting De Grijze Massa, Hogeschool Zeeland, Zeeuwse bedrijven en Zeeuwse kennisinstellingen en Internationale Samenwerkingspartners (University of Albertay ,Groot-Brittanië) Het project werd en wordt gesubsidieerd door de Provincie Zeeland en Europese Unie (DC Noise projecten in het kader van demografische veranderingen zoals de vergrijzing). Het Project De Grijze Massa is door het Ministerie van Economische Zaken in juni 2010 als inspirerend voorbeeldproject opgenomen in de Handreiking Economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling.